Arhivă | Octombrie 2011

Canon de rugăciune pentru copilul bolnav

Cântarea 1

Doamne, arată-ne nouă puterea milostivirii Tale!

Doamne, Cel ce rânduieşti toate spre mântu­i­rea oamenilor, primeşte această puţină rugăciu­ne pentru copilul acesta, care este greu încercat de boală, şi tămăduieşte-i durerile pre­cum ştii. Nu-l lăsa să se chinuiască, Doamne, ci ridică-l degrabă din boală, Tu, Care eşti bun şi iubitor de oameni.

Doamne, arată-ne nouă puterea milostivirii Tale!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dum­ne­zeu, cât de mare este mulţimea celor pe care i-ai vin­decat! Orbii şi-au dobândit vederea, surzii şi-au căpătat auzul, muţii au început să vorbeas­că, şchio­pii au mers pe picioarele lor. Cine oare nu s-a vin­de­cat alergând la ajutorul Tău? Te ru­găm, Doam­ne, tămăduieşte-l şi pe copilul acesta care suferă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sfinţilor Apostoli, Sfinţilor Mucenici, Sfin­ţilor Ierarhi, Cuvioşilor Părinţi şi Cuvioaselor Maici, mijlociţi înaintea lui Dumnezeu pentru tămădu­i­rea copilului pentru care ne rugăm, ca să dobândească sănătate trupească şi sufletească.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Nenumărate vindecări ai arătat, Născă­toare de Dumnezeu, în tot locul răspândindu-se lauda mi­nunilor tale. Tu, care eşti şi pentru noi mamă iubi­­toare de fii, arată dragostea ta şi acestui copil greu încercat de suferinţă.
Continuă lectura

Anunțuri

Acatistul Maicii Domnului, povăţuitoarea copiilor

Icoasele şi condacele

Condacul I

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fe­cioa­ră, care ai ascultat de atâtea ori dumneze­ieş­ti­le învăţături pe care le-a propovăduit Preaiu­bi­tul tău Fiu, aju­tă-i pe toţi părinţii binecredincioşi, ca şi pe toţi cei care au grijă de creşterea sufle­teas­că şi tru­pească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Po­văţuieşte copiii, Preasfântă Fe­cioa­­ră, ară­tân­du-te Maică a celor care te cinstesc!

Continuă lectura