Acatistul Maicii Domnului, povăţuitoarea copiilor

Icoasele şi condacele

Condacul I

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fe­cioa­ră, care ai ascultat de atâtea ori dumneze­ieş­ti­le învăţături pe care le-a propovăduit Preaiu­bi­tul tău Fiu, aju­tă-i pe toţi părinţii binecredincioşi, ca şi pe toţi cei care au grijă de creşterea sufle­teas­că şi tru­pească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Po­văţuieşte copiii, Preasfântă Fe­cioa­­ră, ară­tân­du-te Maică a celor care te cinstesc!

Icosul I

Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca nişte făclii pe pa­gi­nile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cu­vin­te, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu ha­rul tău pe copii şi pe cei care se roagă ţie pentru ei:

Povăţuieşte copiii să fie săraci cu duhul, ca a lor să fie Împărăţia cerurilor;

Povăţuieşte copiii să fie flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aşa se vor sătura;

Povăţuieşte copiii să fie blânzi, că aşa vor moş­teni pământul;

Povăţuieşte copiii să fie milostivi, că aşa se vor milui;

Povăţuieşte copiii să fie curaţi cu inima, că aşa Îl vor vedea pe Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii să fie făcători de pace, că aşa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tân­­du-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 2-lea

Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dum­nezeu şi minunate sunt virtuţile pe care le dobândesc credincioşii, virtuţi pe care le cerem şi pentru părinţii şi pentru copiii care Îi înalţă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Tu, Fecioară, sălaş al virtuţilor şi ocrotitoare a ce­lor ce duc lupta cea grea cu patimile şi cu dia­vo­­lii, ascultă rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ţie:

Povăţuieşte copiii să iubească cele bune şi toate virtuţile creştineşti;

Povăţuieşte copiii să împlinească cu smerenie poruncile Domnului;

Povăţuieşte copiii, hrănindu-i cu laptele înţe­lep­ciunii dumnezeieşti;

Povăţuieşte copiii să asculte îndrumările bune pe care le primesc;

Povăţuieşte copiii să fie înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii;

Povăţuieşte copiii să vadă în toţi oamenii chi­pul lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tân­du-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 3-lea

Mulţi copii au rămas orfani şi nu are cine să le arate dragostea părintească. Ia-i în ocrotirea ta, încălzind inimile celor din jurul lor pentru a-i creş­te cu dragostea pe care numai tu le-o poţi in­su­­fla, pentru ca ei să Îi cânte lui Dumnezeu cân­ta­rea: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Pentru toţi copiii orfani sau părăsiţi de pă­rinţi, care plâng după dragostea părinteas­că, răbdând foame, sete şi frig, şi pe care vrăjmaşul diavol i-a în­tinat cu nenumărate patimi, ca şi pentru copiii noş­tri, ne rugăm ţie, Preasfântă Maică, ştiind cât de puternică este ocrotirea ta:

Povăţuieşte copiii să caute dragostea la Cel ce este Dragoste;

Povăţuieşte copiii să înţeleagă că Părintele Ce­resc este adevăratul lor Părinte;

Povăţuieşte copiii, tămăduindu-le rănile şi mân­gâindu-le prea multele dureri;

Povăţuieşte copiii, trimi­ţând o rază de lumină peste sufletele lor suferinde;

Povăţuieşte copiii, alinându-le tristeţea şi dăruindu-le să cunoască bucuria;

Povăţuieşte copiii ca să afle calea mântuirii;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tân­du-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 4-lea

„Femeie, iată fiul tău!“, ţi-a zis de pe cruce Mântuitorul, arătând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar şi spre fiecare din creştinii care, lupta cea bună ducând, nu se lasă biruiţi, ci Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Să se bucure credincioşii şi să se veseleas­că şi ni­meni să nu le stea împotrivă, ştiind că mare aju­­tor au de la Maica Domnului nostru, Maica ru­găciunii şi a evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălţate din adâncul inimii:

Povăţuieşte copiii să-ţi cânte „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!“;

Povăţuieşte copiii, aducându-i la cunoştin­ţa minunilor tale;

Povăţuieşte copiii, vădindu-te Maică a lor şi a celor ce te laudă;

Povăţuieşte copiii să Îl iubească pe Hristos, Mântuitorul lumii;

Povăţuieşte copiii să facă voia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru;

Povăţuieşte copiii, crescându-i ca pe nişte fii ai Părintelui Ceresc;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 5-lea

De tine se bucură toată făptura, cerul şi pă­mân­tul, îngerii şi sfinţii care stau împrejurul tău şi îi ocrotesc pe aleşii tăi, fiindu-le zid de apărare împotriva celor ce îi împiedică să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

În această lume, în care ispititorul ne aduce înainte chipuri ale fărădelegii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuţi lui Dumnezeu care au mers pe calea cea îngustă şi au primit răsplata mult dorită; şi noi, ştiind aceasta, te rugăm:

Povăţuieşte copiii, cu sfinţii cei din veac, care s-au învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, cu soborul Apostolilor care au răspândit Evanghelia până la margini­le pă­mântului;

Povăţuieşte copiii, cu Sfinţii Ierarhi care das­căli ai dreptei credinţe au fost şi minuni au săvârşit;

Povăţuieşte copiii, cu cetele Mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi;

Povăţuieşte copiii, cu Sfinţii Preacuvioşi care prin nevoinţă îngeri în trup s-au arătat;

Povăţuieşte copiii, cu toţi Sfinţii la care aler­găm pentru rugăciune şi ajutor;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 6-lea

Cine nu va înţelege frumuseţea Bisericii? Cine va voi să se afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândeşte? Numai cei ce aleg întu­ne­ricul, întunecaţi de mândrie diavolească, şi nu vor să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii care au devenit mădulare ale Bisericii prin unirea cu Hristos. Sfântă Fecioară Maria, Maică a Domnului, ca să-i înveţi să nu se lipsească de binefa­cerile acestui dar, ne rugăm ţie aşa:

Povăţuieşte copiii să rămână până la sfârşitul vieţii în dreapta credinţă;

Povăţuieşte copiii ca vieţuind în ea, roade bineplăcute lui Dumnezeu să aducă;

Povăţuieşte copiii să iubească slujbele Sfintei Biserici şi să nu se lipsească de dulceaţa lor;

Povăţuieşte copiii să citească Sfintele Scripturi şi cărţile de folos duhovnicesc;

Povăţuieşte copiii să respingă sfaturile mincinoase ale necredincioşilor;

Povăţuieşte copiii să stea tari împotriva în­văţăturilor urâte lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 7-lea

O, Preasfântă Fecioară, roagă-L pe Iubitorul de oameni Dumnezeu să trimită peste copii da­ru­ri­le Duhului Sfânt: duhul înţelepciunii, duhul în­ţe­le­ge­rii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cu­noş­tin­ţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul bu­­nei-cre­­din­ţe, ca să te cinstească şi să cânte îm­pre­ună cu noi: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Având poruncă şi putere de la Dumnezeu să ducem o viaţă de sfinţenie şi înţelegând aceasta ca pe o chemare de căpătâi, îndrăznim a ne ruga ţie:

Povăţuieşte copiii să primească darurile Mân­gâ­ietorului;

Povăţuieşte copiii ca în tot locul să împli­nească voia Fiului lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii să urce în fiecare zi pe scara virtuţii;

Povăţuieşte copiii să se arate vrednici să fie nu­mă­­raţi în ceata aleşilor tăi;

Povăţuieşte copiii ca din tinereţe să se gândeas­că la moarte, pentru a gusta adevărata viaţă;

Povăţuieşte copiii ca prin rugăciune şi pur­ta­rea crucii să se sfinţească;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 8-lea

Mulţi dintre cei care şi-au pus nădejdea în puterile lor, şi nu în Dumnezeu, au căzut în patimi şi şi-au întinat sufletele, dar noi, nădăj­duind în ajutorul tău, ne rugăm ţie să păzeşti curăţia copiilor, ca să cânte lui Dumnezeu până la sfâr­şi­tul vieţii: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Ştiind că vrăjmaşul diavol nu conteneşte a cău­ta să-i rupă pe oameni de trăirea duhovni­ceas­că, încercând să spurce până şi curăţia sufle­teas­că a copiilor asupra cărora stă binecuvânta­rea lui Dum­nezeu, te rugăm, o, Maică a lui Dumnezeu:

Povăţuieşte copiii cum să trăiască pentru ca la Înfricoşătoarea Judecată să fie izbăviţi de veşni­ce­le chinuri;

Povăţuieşte copiii să deosebească ce este bine de ce este rău în faţa lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii să urască păcatul şi toată fărădelegea;

Povăţuieşte copiii să se ferească de necuratele şi ucigătoarele patimi;

Povăţuieşte copiii să fie preaînţelepţi împotriva meşteşugirilor diavoleşti;

Povăţuieşte copiii să privegheze şi să se roage ca să nu cadă în ispită;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tân­du-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 9-lea

Ştiind că mare bucurie se face în cer pentru un pă­cătos care se pocăieşte, ne rugăm ţie, Maică Preasfântă, degrabă să-i ridici cu milostivirea ta pe copiii care din lucrarea vrăjma­şului vor alu­ne­ca în păcat, ca să Îi cânte lui Dumnezeu cu zdrobire de inimă: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepă­dân­du-se de tatăl său, şi-a risipit viaţa departe de casa sa, şi mult s-a veselit când a fost primit îna­poi cu braţele deschise. Te rugăm, Preasfântă Năs­cătoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cădea în păcat să îi ridici pe copiii pentru care cădem la milostivirea ta:

Povăţuieşte copiii ca în tot locul să se fe­rească de cursele vrăjmaşului;

Povăţuieşte copiii ca, de vor cădea în ispite, fără şovăială să se ridice;

Povăţuieşte copiii ca, de se vor rătăci, fără ză­bo­vire să se întoarcă la Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii ca, de se vor întina, prin bo­te­zul lacrimilor de pocăinţă să-şi curăţească sufletele;

Povăţuieşte copiii ca prin spovedanie curată să ia dezlegare de păcate;

Povăţuieşte copiii ca după fiecare poticnire să pu­nă iarăşi început bun mântuirii;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 10-lea

Nu poate mintea omenească să priceapă cu uşu­rin­ţă pentru ce Dumnezeu îngăduie încerca­rea copiilor prin boală şi suferinţă. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnică ajutătoare, aler­găm la tine şi te rugăm să le alini suferin­ţele cu da­rul tău, ca să nu uite a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Dumnezeu, Cel ce rânduieşte toate spre mântuirea oamenilor şi nimic nu se întâmplă fără voia Sa, îngă­duie ca bolile să întunece bucuria copiilor şi să o preschimbe în întristare, iar noi, cunos­când că nu este încercare în care să nu-ţi poţi ară­ta puterea, Maică Preamilos­tivă, strigăm către tine:

Povăţuieşte copiii să primească încercările cu nădejde în Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii să ceară vindecarea de la Doctorul sufletelor şi al trupurilor;

Povăţuieşte copiii să poarte fără cârtire crucea bolii, dacă aceasta e voia lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii cum să dobândească cununa răbdării;

Povăţuieşte copiii să nu se lase biruiţi de dez­nă­­dejde;

Povăţuieşte copiii să nădăjduiască în mila Pă­rin­telui Ceresc;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 11-lea

Nepricepuţi şi lipsiţi de darul povăţuirii ştiindu-ne, ne îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca luminaţi de tine să-i învăţăm pe copii să ducă o viaţă curată şi sfântă, o viaţă în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântarea de slavă: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Nu dorim pentru copii doar bunătăţile degrab trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bună­tă­ţi­le cele duhovniceşti, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ţie:

Povăţuieşte copiii să-L iubească pe Dumnezeu ca pe Părintele lor;

Povăţuieşte copiii să-i iubească pe oameni ca pe fraţii lor;

Povăţuieşte copiii să închine Domnului fiecare zi a vieţii lor;

Povăţuieşte copiii să mărturisească prin fapte bune dreapta credinţă;

Povăţuieşte copiii să fie temple vii ale Duhului Sfânt;

Povăţuieşte copiii ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor astfel încât aceştia să se în­drep­te spre Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tân­du-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 12-lea

Deşartă este lumea aceasta, cu toate plăce­rile ei cele amăgitoare, şi deşarte sunt gândurile celor care nu însetează după Împărăţia cea veşnică, după Raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu umilinţă: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Maică iubitoare de fii, care străluceşti cu pu­tere lângă tronul Fiului tău, mijloceşte pentru toţi copiii care nu au fost botezaţi, ca să primească lumina Naşterii celei de Sus, iar cei care au pri­mit-o să trăiască o viaţă de evlavie, pentru ca să le fie deschisă poarta spre Împărăţia cerurilor:

Povăţuieşte copiii să dorească moştenirea vieţii veşnice;

Povăţuieşte copiii să meargă pe calea cea strâm­tă a poruncilor spre Ierusalimul cel ceresc;

Povăţuieşte copiii să caute bucuria celor scrişi în Cartea Vieţii;

Povăţuieşte copiii să păzească cuvântul lui Dum­nezeu, ca să fie părtaşi fericirii Raiului;

Povăţuieşte copiii să se nevoiască pentru do­bân­direa mântuirii;

Povăţuieşte copiii să ducă o viaţă aleasă pentru a pregusta bunătăţile vieţii veşnice;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, a­ră­tându-te Maică a celor care te cinstesc!

Condacul al 13-lea

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu Sfinţii: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarăşi Icosul întâi:
Nu poate limba omenească… şi Condacul întâi: O, Preasfântă Fecioară

(din cartea „Cum să ne creştem copiii” de Danion Vasile)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s